Marts 1999

Marts

 

»Smørhullet« beliggende på sydsiden af Elstedvej ved Ellebækken

Denne fordybning, hvori Ellebækken fører sit ofte sparsomme vand, kendes også i vore dage under navnet Smørhullet. Præcist hvor gammelt dette folkelige stednavn er, ved vi ikke, men der er dokumentation for, at det var velkendt i 1829. På dette tidspunkt lå Elsted skole ca. l 00 meter øst for den nuværende præstegård. Til dette ensomt beliggende sted var Elsted skole i 1816 flyttet til fra sin lune plads neden for Elsted kirke. Flytningen var alene sket for at opfylde 1814-lovens krav om, at ingen børn måtte have længere vej mellem skole og hjem end 1/4 mil (knap 2 km). De fleste børn kom fra Elsted by (13 gårde), en mindre del fra Elev by (4 gårde) og færrest fra Lystrup by (3 gårde). Alle skolebørnene måtte året igennem uanset vejr og vind vandre fra skoledistriktets tre byer og ud i det åbne landskab for at nå frem til den afsides beliggende skole.

Længst til skolen havde Lystrup-børnene, ikke mindst hvis de skulle følge den normale færdselsvej op til Elsted by og derfra ad Elevvejen ud til skolen. Lettere var det at krydse ind over markerne eller følge skel og hegn. Denne færdsel kunne foregå uden større problemer forår og sommer, men hen på efteråret og i særlig grad om vinteren var smutvejen ofte ufremkommelig. Derfor henvendte Lystrupforældrene sig i 1827 til Elsted skolekommission med anmodning om, at der måtte blive anlagt en regulær skolesti så børnenes skolevej fik et kortere og mere bekvemmeligt forløb. Skolekommissionen satte sagsbehandlingen i gang. Der skulle føres forhandlinger med myndigheder og de berørte bønder. Der har sikkert været mange vanskeligheder, inden man blev enige om linjeføringen af skolestien. To år efter at Lystrup-forældrene havde sendt deres henvendelse til skolekommissionen afholdt denne et møde d. 5. juni 1829. Man vedtog at anlægge stien i to alens bredde i markskel. Stiens forløb beskrives indgående i protokollen med angivelse af de berørte gårdmænds navne. Nogle lokaliteter nævnes også. Om stiens start fra skolen står der skrevet: »Skolestien fra Elsted skole til Lystrup blev udsat saaledes: østen fra Skolehøjen mod Skjellet ved den gamle Skolelod til det saakaldte Smørhul«.

Dette Smørhul er helt identisk med den lokalitet som tegningen viser og som endnu af mangebeboere omtales som Smørhullet, og som det formentligt er blevet omtalt mange år før skolekommissionen d. 5.juni 1829 drøftede skolestiens forløb.